Statut (extras)

Scurt rezumat al Statutului FBN România. Actul integral, însoțit de celelalte documente ale Asociației vor fi puse la dispoziția aderenților, după obținerea avizului Comisiei de Admitere.

FBN ROMÂNIA este o persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, apolitică, ce își desfășoară activitatea în conformitate cu legea română și statutele proprii.

Sediul Asociației este în Otopeni, jud.Ilfov, România.

Durata de funcționare este nedeterminată.

Taxa de membru. Fiecare asociat admis în Asociație va achita o taxă de admitere în lei, echivalentul sumei de 1.000 de Euro. Taxa de admitere în Asociație (taxa de membru) se plătește în lei la cursul stabilit de către Consiliul Director pentru fiecare an fiscal și comunicat tuturor asociaților.
Cotizația anuală.
Pe lângă taxa de membru, atât fondatorii cât și asociații admiși ulterior (cu drepturi depline) au obligația de a plăti o cotizație anuală de câte 1.000 de Euro, echivalent în lei, la cursul stabilit de către Consiliul Director pentru fiecare an fiscal și comunicat tuturor asociaților.
Taxa de admitere şi cotizaţia anuală se plătesc în termen de 30 de zile de la data comunicării acceptării noului asociat. Cotizaţia anuală se datorează pentru fiecare an/fracţiune de an. Începând din al doilea an, cotizaţia se plăteşte la cursul comunicat de Consiliul Director până la data de 31 martie a fiecărui an, sub sancţiunea prevăzută la art. 10.4. din Statut.

Membrii Asociatiei

Categorii de membri:

Fondatorii sunt semnatarii documentelor de constituire. 

Asociații sunt cei acceptați de către forurile de conducere ale Asociației. 

Membrii de onoare sunt personalitățile din diverse domenii profesionale din România sau străinătate sau orice persoană fizică sau juridică, româna ori strâină, care susține obiectivele Asociației de o maniera remarcabilă. Membrii onorifici nu datorează taxă de membru și nici cotizație anuală și nu au drept de vot.

Dobândirea calității de membru

Poate deveni membru al Asociației doar persoana (fizică sau juridică) acceptată de către aceasta. Condițiile ce trebuie îndeplinite cumulativ de către candidat sunt:

 • avizul Comisiei de Admitere privind îndeplinirea Criteriilor de admitere;
 • acordul Consiliului Director;
 • acordul Adunării Generale.

În cazul afacerilor de familie de notorietate, se va folosi o procedură simplificată de aprobare a aderării respectivului candidat, direct de către AGA, fără a mai fi necesar avizul Comisiei de Admitere și acordul Consiliului Director. Aplicarea procedurii simplificate va fi analizată concret, de la caz la caz.

Criteriile de admitere sunt stabilite şi modificate de Adunarea Generala.

Vor fi analizate, fără a se limita la acestea, următoarele aspecte:

 • Vechimea afacerii de familie, înregistrată ca persoană juridică română (preferate afacerile cu o vechime de minim 10 ani);
 • Deţinerea de către membrii unei familii a pachetului de control, astfel cum este definit de lege, de actele constitutive sau de prevederile FBN INTERNATIONAL sau FBN EUROPE;
 • Plata la zi a impozitelor şi taxelor, lipsa datoriilor;
 • Existenţa a cel puţin 3 recomandări din partea membrilor Asociaţiei.

Vor mai fi avute in vedere:

 • Deţinerea de către cel puţin un membru al familiei a unei poziţii executive de decizie în managementul la vârf al afacerii;
 • Cifra de afaceri consolidată pe grup şi rezultatul mediu financiar (min.5 milioane de Euro/an fiscal în ultimii 3-5 ani și rezultat financiar pozitiv);
 • Numărul de angajaţi – min.20;
 • Gradul de îndatorare şi starea de insolvenţă;
 • Implicarea în eventuale practici anticoncurenţiale in extenso;
 • Nedeţinerea de funcţii politice sau publice;
 • Moralitatea, percepţia publică;
 • Dorinţa păstrării business-ului în familie;
 • Implicarea în activităţi umanitare, ale societăţii civile etc.
 • Derogările de la aceste criterii sunt acceptabile numai în urma unor analize punctuale, de la caz la caz, în funcție de profilul fiecarui candidat în parte.

Drepturile și obligațiile asociaților

Membrii asociați au următoarele drepturi:

 • dreptul de a participa la Adunarea Generală a asociaţilor şi de a vota în cadrul acesteia;
 • dreptul de a fi informaţi şi a se exprima prin vot asupra cooptării unui nou asociat;
 • dreptul de a fi informaţi asupra evenimentelor interne şi internaţionale la care este invitată Asociaţia şi/sau membrii săi;
 • dreptul de acces la baza de date a Asociaţiei dupa solicitarea şi dobândirea unei chei de activare;
 • dreptul de a propune şi recomanda noi candidaţi pentru a fi primiţi in Asociaţie;
 • dreptul de a se putea retrage din Asociaţie;
 • dreptul de a propune activităţi, măsuri sau proiecte în cadrul Asociaţiei;
 • dreptul de a participa la toate acţiunile şi evenimentele organizate de Asociaţie, precum şi la acţiunile şi evenimentele organizate pe plan internaţional de către alte asociaţii naţionale sau internaţionale.

Membrii asociați au următoarele obligații:

 • de a participa la Adunările Generale cel puţin odată pe an;
 • de a plăti contribuţiile şi taxele anuale;
 • de a participa câteva ore, trimestrial, la activitatea Asociaţiei;
 • de a comunica modificarea oricăror condiţii avute în vedere de Asociaţie la data acceptării ca asociat. Membrii Asociaţiei au datoria să furnizeze informaţii pentru completarea şi actualizarea informaţiilor privind statutul lor, denumirea, sediul, adresa, obiectul de activitate şi alte informaţii solicitate de Consiliul Director. Ei vor furniza documentele oficiale dovedind înregistrarea acestora;
 • de a respecta prevederile Actului Constitutiv, ale Statutului, Codului Etic şi tuturor deciziilor şi recomandărilor organelor de conducere ale Asociaţiei;
 • de a recomanda potenţiali candidaţi la poziţia de asociat;
 • de a aduce la cunoştinţa Asociaţiei eventuale incompatibilităţi în acceptarea unui candidat ca asociat;
 • de a participa la cel puţin un eveniment organizat de Asociaţie, în cursul unui an calendaristic;
 • de a suporta, separat de cotizaţia anuală, toate taxele de participare şi cheltuielile de deplasare, cazare etc. prilejuite de participarea la evenimente interne şi internaţionale;
 • de a pastra confidenţialitatea în legătură cu Asociaţia, membrii acesteia, familiile şi afacerile lor.

Incompatibilități

Nu poate dobândi calitatea de membru asociat:

 • persoana care are antecedente penale sau fiscale care o fac inaptă de a fi asociat sau administrator într-o societate comercială;
 • persoana activă politic sau care este numită cu sprijin politic în funcții publice de execuție în aparatul central sau local, chiar dacă nu este membru de partid;
 • persoana care are exclusiv cetățenia/naționalitatea altui stat.

Comments are closed