Statut (extras)

FBN ROMÂNIA este o persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, apolitică, ce își desfășoară activitatea în conformitate cu legea română și statut.

Sediul Asociației este în Bucureşti, România.

Durata de funcționare este nedeterminată.

Scop şi obiective

Scopul FBN îl constituie educarea antreprenorilor pentru păstrarea business-ului în familie, asigurarea cu succes a transferului afacerii către generaţiile următoare, afilierea la reţelele internaţionale şi exercitarea unui rol activ în cadrul acestor organizaţii internaţionale.

Obiectivul Asociaţiei îl reprezintă cunoaşterea reciprocă, informarea, socializarea, identificarea intereselor comune afacerilor de familie şi educarea membrilor de familie în sensul unei atitudini familial-corporatiste corecte şi al unei conduite profesionale principiale şi loiale în afaceri, ca şi desfăşurarea de activităţi care includ, fără a se limita însă, la:

 • asigurarea cadrului necesar împărtăşirii experienţelor personale în domeniul administrării afacerii de familie, îmbunătăţirii cunoaşterii şi înţelegerii problemelor specifice cu care se confruntă familiile în activităţile lor antreprenoriale;
 • consilierea familiilor implicate în afaceri în asigurarea stabilităţii afacerii, a păstrării în ţară a veniturilor şi reinvestirii lor locale, pregătirea şi responsabilizarea moştenitorilor în administrarea afacerii şi realizarea transferului securizat al acesteia către generaţiile următoare;
 • susţinerea conceptului de afacere de familie în considerarea climatului naţional, regional şi internaţional în care acesta se desfăşoară, cu asumarea unui rol activ în societate, prin stimularea creării şi menţinerii de locuri de muncă, a recalificării forţei de muncă şi reintegrării sociale;
 • susţinerea afacerilor familiale şi intermedierea întâlnirilor, conferinţelor, asocierilor, accesului la evenimente de networking locale şi internaţionale;
 • susţinerea afacerilor familiale şi servirea drept legătură între persoane şi entităţi implicate în sistemul afacerilor de familie; stimularea comunicării şi schimbului de experienţă între membri, familiile lor şi alte persoane sau organizaţii implicate în sistemul afacerilor familiale;
 • intermedierea contactului cu specialişti, consultanţi şi furnizori de know-how de specialitate, cum ar fi economişti, avocaţi, bancheri, comunicatori, profesori, etc.;
 • promovarea României şi a afacerilor româneşti în cadrul relaţiilor cu organizaţii similare naţionale şi internaţionale;
 • susţinerea, consolidarea şi protejarea intereselor legitime, specifice ale afacerilor de familie în faţa autorităţilor locale, centrale şi internaţionale, prin activităţi de lobby şi informare;
 • susţinerea implicării şi sprijinirii unor activităţi social-culturale, de promovare a patrimoniului şi valorilor româneşti;
 • organizarea de evenimente, conferinţe, forumuri, reuniuni, simpozioane, colocvii, cursuri, prelegeri, workshop-uri etc.;
 • elaborarea, publicarea și difuzarea de materiale promoționale, lucrări, studii, articole, traduceri legate de antreprenoriat, management, succesiunea afacerii, next generation etc.;
 • desfășurarea de activități comunitare, filantropice sau de reprezentare a intereselor comunităţii de afaceri;
 • desfăşurarea oricăror alte activităţi conexe.

Contribuţiile membrilor

Taxa de membru. Fiecare asociat admis în Asociație după constituirea acesteia va achita o taxă de admitere în lei, echivalentul sumei de 1.000 de Euro. Taxa de admitere în Asociație (taxa de membru) se plătește în lei la cursul stabilit de către Consiliul Director pentru fiecare an fiscal și comunicat tuturor asociaților.

Cotizația anuală. Pe lângă taxa de membru, atât fondatorii, cât și asociații admiși ulterior (cu drepturi depline) au obligația de a plăti o cotizație anuală de câte 1.000 de Euro, echivalent în lei, la cursul stabilit de către Consiliul Director pentru fiecare an fiscal și comunicat tuturor asociaților. Cotizaţia anuală se datorează pentru fiecare an/fracţiune de an.

Dobândirea calităţii de membru

Poate deveni membru al Asociaţiei doar persoana acceptată de către aceasta. Condiţiile ce trebuie îndeplinite cumulativ de către candidat sunt:

 1. acordul Consiliului Director;
 2. acordul Adunării Generale.

Criteriile de admitere sunt stabilite şi modificate de Consiliul Director .

Vor fi analizate, fără a se limita la acestea, următoarele aspecte:

 • Vechimea afacerii de familie, înregistrată ca persoană juridică română (preferate afacerile cu o vechime de minim 10 ani);
 • Deţinerea de către membrii unei familii a pachetului de control;
 • Plata la zi a impozitelor şi taxelor, lipsa datoriilor;
 • Existenţa a cel puţin 3 recomandări din partea membrilor Asociaţiei.

      Vor mai fi avute în vedere:

 • Deţinerea de către cel puţin un membru al familiei a unei poziţii executive de decizie în managementul la vârf al afacerii;
 • Cifra de afaceri consolidată pe grup (min.5 milioane Euro) şi rezultatul mediu financiar;
 • Numărul de angajaţi;
 • Gradul de îndatorare şi starea de insolvenţă;
 • Implicarea în eventuale practici anticoncurenţiale in extenso;
 • Nedeţinerea de funcţii politice sau publice;
 • Moralitatea, percepţia publică; 
 • Dorinţa păstrării business-ului în familie;
 • Implicarea în activităţi umanitare, ale societăţii civile etc.

Admiterea noilor membri se va face cu respectarea principiilor de asociere intuitu personae, atât Consiliul Director, cât şi Adunarea Generală având dreptul de a refuza acceptarea unui nou membru în asociaţie.

Noul asociat va semna cu Asociaţia un Acord de Aderare, prin care îşi asumă şi se obligă să respecte dispoziţiile Statutului, ale Codului Etic şi ale tuturor documentelor Asociaţiei, ca şi regulile de funcţionare ale acesteia.

Fiecare asociat persoană juridică îşi va desemna obligatoriu un membru al familiei proprietară a afacerii, în calitate de reprezentant permanent în cadrul Asociaţiei, cu drept de vot în Adunarea Generală și cu datele de contact pentru asigurarea corespondenţei.

Drepturile și obligațiile asociaților

Membrii Asociației au următoarele drepturi:

– dreptul de a participa la Adunarea Generală a asociaţilor şi de a vota în cadrul acesteia;

– dreptul de a fi informaţi şi a se exprima prin vot asupra cooptării unui nou asociat;

– dreptul de a fi informaţi asupra evenimentelor interne şi internaţionale la care este invitată Asociaţia şi/sau membrii săi;

– dreptul de acces la baza de date a Asociaţiei;

– dreptul de a propune şi recomanda noi candidaţi pentru a fi primiţi în Asociaţie;

– dreptul de a se putea retrage din Asociaţie;

– dreptul de a propune activităţi, măsuri sau proiecte în cadrul Asociaţiei;

– dreptul de a participa la toate acţiunile şi evenimentele organizate de Asociaţie, precum şi la acţiunile şi evenimentele organizate pe plan internaţional de către alte asociaţii naţionale sau internaţionale.

Membrii Asociației au următoarele obligaţii:

– de a participa la Adunările Generale cel puţin odată pe an;

– de a plăti contribuţiile şi taxele anuale;

– de a participa câteva ore, trimestrial, la activitatea Asociaţiei;

– de a comunica modificarea oricăror condiţii avute în vedere de Asociaţie la data acceptării ca asociat. Membrii Asociaţiei au datoria să furnizeze informaţii pentru completarea şi actualizarea informaţiilor privind statutul lor, denumirea, sediul, adresa, obiectul de activitate şi alte informaţii solicitate de Consiliul Director. Ei vor furniza documentele oficiale dovedind înregistrarea acestora;

– de a respecta prevederile Statutului, Codului Etic şi tuturor deciziilor şi recomandărilor organelor de conducere ale Asociaţiei;

– de a recomanda potenţiali candidaţi la poziţia de asociat;

– de a aduce la cunoştinţa Asociaţiei eventuale incompatibilităţi în acceptarea unui candidat ca asociat;

–  de a participa la cel puţin un eveniment organizat de Asociaţie, în cursul unui an calendaristic;

– de a suporta, separat de cotizaţia anuală, toate taxele de participare şi cheltuielile de deplasare, cazare etc. prilejuite de participarea la evenimente interne şi internaţionale;

– de a păstra confidenţialitatea în legătură cu Asociaţia, membrii acesteia, familiile şi afacerile lor.

Incompatibilităţi

Nu poate dobândi calitatea de asociat:

– persoana care are antecedente penale sau fiscale care o fac inaptă de a fi asociat sau administrator într-o societate comercială;

– persoana activă politic sau care este numită cu sprijin politic în funcţii publice de execuţie în aparatul central sau local, chiar dacă nu este membru de partid;

– persoana care are exclusiv cetăţenia/naţionalitatea altui stat.

Comments are closed